ABRONCSOKABRONCSOK AZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSAAZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSA KERESKEDŐKKERESKEDŐK

Michelin Közép-Európa Zrt. közleményei

MICHELIN Közép-Európa Zrt. 2011.05.16-ai közleménye

Közlemény tárgya: MICHELIN Közép-Európa Kereskedelmi Zrt. Vezérigazgatójának közleménye 2011.05.16-án

Közzététel időpontja: 2011.05.16.

A Társaság - a közlemény egyidejű megküldésével - az elektronikus elérhetőséggel rendelkező, azt megadó hitelezőit elektronikus úton tájékoztatta a közzétételről 2011.06.05-én.

 

A MICHELIN Közép-Európa Zrt.
Vezérigazgatójának határozatai
2011. május 16-án

The General Director's resolutions of MICHELIN Central Europe Pte. Ltd.
on 16th of May, 2011

Alulírott John YOUNG, a MICHELIN Közép-Európa Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi u. 17., Magyarország, cégjegyzékszám: 01-10-042367; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) (a továbbiakban a "Társaság") vezérigazgatójaként 2011. május 16-án, a 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban a "Társasági törvény") 247. § alapján az alábbi határozatokat hozom:

I, the undersigned John YOUNG, general director of MICHELIN Central Europe Commercial Private Company Limited by Shares (with the registered seat at 1087 Budapest, Kerepesi str. 17., Hungary, registered under the company registration number: 01-10-042367, at the company register of the Municipal Court of Budapest, acting as Court of Registration) (hereinafter referred to as the "Company"), hereby adopts the following resolutions in accordance with Section 247 of the Act IV of 2006 on Business Associations (hereinafter referred to as the "Companies Act") on 16th of May in 2011:
A Társaság 2008. július 11-i közgyűlésén hozott 7/2008. sz. határozatával döntött a Társaság részvényeinek dematerializációjáról, valamint 2009. május 26-i közgyűlésén 9/2009. sz. határozatával döntött a Társaság alaptőkéjének - az alaptőkén felüli vagyon terhére - 61.883 euróval történő felemeléséről, amely révén a Társaság alaptőkéje 4.618.117 euróról 4.680.000 euróra nőtt. Az alaptőke emelés eredményeként a részvények névértéke 0,6 euróra emelkedett a Társasági törvény 260.§-val összhangban. The Company made a resolution on the dematerialization of the shares of the Company by the adoption of Resolution No. 7/2008 of the General Meeting on 11th July, 2008 and also decided on to increase the Company's share capital, charged against the P/L Reserves by to 61,883 euros by the adoption of Resolution No. 9/2009 of the General Meeting on 26th May, 2009 whereby the Company's share capital of 4,618,117 euros to 4,680,000 euros. As a result of capital increase the par value of shares rose to 0.6 euros in accordance with Section 260 of the Companies Act.
Erre tekintettel a Társaság által kibocsátott 7.800.000 db, egyenként 150,- forint névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény (ISIN kód: HU0000014469) 7.800.000 db, egyenként 0,6 euró névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvénnyé került átalakításra. With respect to this fact, 7,800,000 pieces of shares each with a nominal value of HUF 150, registered, ordinary printed share certificates (ISIN code: HU0000014469) has been converted into 7,800,000 pieces of shares, each with a par value of EUR 0.6, registered, dematerialized ordinary shares.
A Társaság Társasági törvény 260.§ (1) bekezdésében és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban Tpt.) 10.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Cégközlönyben közzétett hirdetmény útján felhívta részvényeseit, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált formába történő átalakítás céljából 2010. április 4-e és 2010. június 4-e között nyújtsák be a hirdetményben foglaltaknak megfelelően.
The Company appealed to its shareholders, by a notice published in the Official Gazette, to submit their printed share certificates for conversion into dematerialized form between April 4th, 2010 and June 4th 2010, subject to the conditions set forth in the notice, in accordance with the Paragraph (1) of Section 260 of the Companies Act and Paragraph (1) of Section 10 of Act CXX of 2001 on Capital Markets (hereinafter referred to as "Capital Market Act").
A részvények dematerializált formába történő átalakítására 2010. július 27-én került sor (az "átalakítás napa").
The date of conversion of the share certificates took place on 27th of July, 2010 (the "day of conversion").
Az átalakítás napján a Társaság részvényei 4.680.000 euró össznévértékű, egyenként 0,6 euró névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvénnyé (ISIN kód: HU0000100391) került átalakításra. On the day of conversion, the shares of the Company has been converted into registered, dematerialized ordinary shares in the total nominal value of EUR 4,680,000, each with a par value of EUR 0.6 (ISIN code: HU0000100391).
A részvények benyújtására nyitva álló időszak (2010. április 4.–2010. június 4.) alatt valamint 2010. július 27-ig 7.799.202 darab részvény került benyújtásra átalakítás céljából. Összesen 798 darab részvény nem került benyújtásra. During the period open for submission (4th of April 2010 and 4th of June 2010) and by 27th of July, 2010 7,799,202 pieces of shares were submitted for conversion. A total number of 798 pieces of shares was not submitted.
1/2011. számú határozat Resolution No. 1/2011
A fentiekre tekintettel Társasági törvény 260.§ (2) bekezdése és a Tpt. 12.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Társaság a 7.800.000 db, egyenként 150,- forint névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított részvénysorozatot (ISIN kód: HU0000014469) a mai nappal érvénytelenné nyilvánítja. With respect to the abovementioned facts, the Company hereby invalidates the 7,800,000 pieces of shares each with a nominal value of HUF 150, registered, ordinary printed share certificates (ISIN code: HU0000014469) in accordance with the Paragraph (2) of Section 260 of the Companies Act and Paragraph (1) of Section 12 of the Capital Market Act.
A Társasághoz átalakításra be nem nyújtott 798 darab részvény tulajdonosai Társasági törvény 260.§ (2) bekezdése alapján a mai naptól kezdődően nem jogosultak részvényesi jogaik gyakorlására.
Shareholders of the 798 pieces of non-submitted shares shall not be entitled to exercise their shareholder rights as of today, in accordance with the Paragraph (2) of Section 260 of the Companies Act.
Az átalakításra be nem nyújtott részvények sorozatszáma:

1.782.226 - 1.782.292
1.779.679 - 1.779.679
1.778.514
1.782.215 - 1.782.215
1.782.100 - 1.782.162
1.781.977 - 1.781.980
1.781.942 - 1.781.959
1.781.556 - 1.781.557
1.781.821 -1.781.826
1.781.894 - 1.781.895
1.782.030 - 1.782.071
1.777.832 - 1.777.839
1.782.293 - 1.782.348
1.782.884 - 1.782.886
1.780.612 - 1.780.641
1.782.943 - 1.782.944
1.780.658 - 1.780.677
1.778.946 - 1.778.999
1.779.815 - 1.779.823
1.779.824 - 1.779.832
1.779.283
1.778.124 - 1.778.181
1.781.875 - 1.781.875
1.781.501 -1.781.555
1.779.227 - 1.779.227
1.781.197 - 1.781.214
1.779.786 - 1.779.789
1.780.642 - 1.780.651
1.782.712 - 1.782.761
1.779.477 - 1.779.494
1.779.613 - 1.779.654
1.783.096 - 1.783.097
1.780.678 - 1.780.697
1.780.758 -1.780.777
1.779.790
1.781.762 - 1.781.820
1.781.970 - 1.781.975
1.780.532 - 1.730.551
1.781.558 - 1.781.559
1.781.863 - 1.781.874
The serial numbers of the non-submitted shares for conversion are the following:

1.782.226 - 1.782.292
1.779.679 - 1.779.679
1.778.514
1.782.215 - 1.782.215
1.782.100 - 1.782.162
1.781.977 - 1.781.980
1.781.942 - 1.781.959
1.781.556 - 1.781.557
1.781.821 -1.781.826
1.781.894 - 1.781.895
1.782.030 - 1.782.071
1.777.832 - 1.777.839
1.782.293 - 1.782.348
1.782.884 - 1.782.886
1.780.612 - 1.780.641
1.782.943 - 1.782.944
1.780.658 - 1.780.677
1.778.946 - 1.778.999
1.779.815 - 1.779.823
1.779.824 - 1.779.832
1.779.283
1.778.124 - 1.778.181
1.781.875 - 1.781.875
1.781.501 -1.781.555
1.779.227 - 1.779.227
1.781.197 - 1.781.214
1.779.786 - 1.779.789
1.780.642 - 1.780.651
1.782.712 - 1.782.761
1.779.477 - 1.779.494
1.779.613 - 1.779.654
1.783.096 - 1.783.097
1.780.678 - 1.780.697
1.780.758 -1.780.777
1.779.790
1.781.762 - 1.781.820
1.781.970 - 1.781.975
1.780.532 - 1.730.551
1.781.558 - 1.781.559
1.781.863 - 1.781.874
Tekintettel arra, hogy az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság az átalakítástól számított hat hónapon belül (azaz 2011. január 27-ig) nem értékesítette ezért a Társaság Társasági törvény 260.§ (6) bekezdésével és a Tpt. 12.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a részvényeket az alaptőke kötelező leszállítása szabályainak betartásával bevonja. With respect to the fact that shares, which were not validly submitted, were not sold within six month following the day of conversion (that is 27th of January 2011) the Company withdraws such shares in accordance with the regulations on the mandatory reduction of share capital in accordance with the Paragraph (2) of Section 260 of the Companies Act and Paragraph (1) of Section 12 of the Capital Market Act.
A Társasági törvény 260.§ (6) bekezdésével összhangban részvények bevonása után azok névértékére jutó saját tőkerész a határidőt elmulasztó részvényest illeti meg az alaptőke-leszállítás bejegyzését követően számított harminc napon belül. Pursuant to Paragraph (6) of Section 260 of the Companies Act, the amount equal to the share capital per par value of the shares withdrawn will be paid to the shareholder who missed the deadline of the submission date, within thirty days following the registration of the share capital reduction.
Jelen Vezérigazgatói Határozat tekintetében az angol szöveg csak tájékoztatásul szolgál és bármilyen eltérés esetén a magyar és az angol nyelvű szöveg között a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Kelt: Budapest, 2011. május 16.
With respect to the present General Director's Resolution, the English language version serves only informational purposes, and in case of any discrepancy between the Hungarian and English language versions the Hungarian version shall prevail.

Dated at Budapest, on 16 of May, 2011
MICHELIN Közép-Európa Zrt.

MICHELIN Central Europe Commercial Pte. Ltd.